Wet- en regelgeving

Zowel arbeid, hier in het bijzonder kantoorarbeid is, evenals de producten en diensten hiervoor, onderhevig aan wet- en regelgeving. Bijkomend hierop zijn een groot aantal normen van toepassing. Door de omvang van het werkterrein en het internationale gebruik is gekozen om uitsluitend algemene relevante informatie over deze wet- en regelgeving en normen welke van belang kunnen zijn bij de selectie van producten voor kantoor en de selectie van de fabrikant/leverancier te publiceren.

Europese wetgeving

  • Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (PbEG L 183), hierna te noemen de kaderrichtlijn.
  • Richtlijn 89/654/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 30 november 1989 betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor arbeidsplaatsen (PbEG L 393, eerste bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, eerste lid, van Richtlijn nr. 89/391/EEG), hierna te noemen de richtlijn arbeidsplaatsen;
  • Richtlijn 92/58/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk (PbEG L 245, negende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, eerste lid, van Richtlijn nr. 89/391/EEG), hierna te noemen de richtlijn veiligheids- en gezondheidssignalering;
  • Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie (PbEG L 348, tiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, eerste lid, van Richtlijn 89/391/EEG), hierna te noemen de richtlijn zwangere werkneemsters;
  • Richtlijn 94/33/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1994 betreffende de bescherming van jongeren op het werk (PbEG L 216), hierna te noemen de richtlijn jongeren, en Richtlijn nr. 95/63/EEG van de Raad van de Europese Unie van 5 december 1995 tot wijziging van Richtlijn 89/655/EEG betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (PbEG L 335, tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, eerste lid, van Richtlijn 89/391/EEG), hierna te noemen de wijzigingsrichtlijn arbeidsmiddelen.
  • Richtlijn 90/270/EEG geeft de eisen ten aanzien van beeldschermwerk. (PbEG L 156)

Nationale Nederlandse wet- en regelgeving

Nationale Belgische Wet- en regelgeving

Status van normen

De status van normalisatienormen (zoals EN) is niet geheel duidelijk. Vooralsnog verwijst het systeem naar algemeen verbindende voorwaarden. Opmerkelijk is dat de bekendmakingsregels van algemeen verbindende voorwaarden niet gehanteerd worden. Ook wordt Auteursrecht geclaimd op de normen. In de wetgeving van Europese lidstaten kan echter zijn bepaald dat wetten en besluiten van auteursrecht zijn uitgesloten.
Gezien bovenstaande is het niet mogelijk om bepaalde normen letterlijk op deze site weer te geven. Vooralsnog zal het beperkt zijn tot een omschrijving van de norm en is vrijwel altijd een discussie pagina inzichtelijk.