EN

EN is de afkorting voor Europese Norm. Normen zijn gedocumenteerde, niet-bindende overeenkomsten waarin belangrijke criteria voor goederen, diensten en processen zijn vastgelegd. Ze dragen ertoe bij dat goederen en diensten geschikt zijn voor hun doel, met elkaar vergeleken kunnen worden en onderling compatibel zijn. Dit geldt ook voor Europese normen, die bovendien door een Europese normalisatieorganisatie goedgekeurd en openbaar moeten zijn.

Geharmoniseerde normen

Normen spelen een nuttige rol bij de vorming van de interne markt doordat ze dienen als basis voor de zogenaamde „nieuwe aanpak“-richtlijnen. Deze Europese wetgeving stelt de essentiële eisen vast waaraan producten moeten voldoen om in de hele Europese Unie in de handel te mogen worden gebracht. De „nieuwe aanpak”-richtlijnen zijn bijzonder omdat ze geen technische details geven, maar algemene veiligheidseisen bevatten. De fabrikanten moeten deze algemene „essentiële” eisen technisch invullen. Eén van de beste manieren waarop ze dat kunnen doen, is speciaal daarvoor opgestelde Europese normen toe te passen. Deze normen worden „geharmoniseerde normen” genoemd. Als ze worden toegepast, is er een „vermoeden van overeenstemming” met de richtlijn waarvoor ze zijn geschreven.

Normalisatieorganisaties

Er zijn drie Europese normalisatieorganisaties die Europese normen opstellen:

 • het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) dat alle sectoren bestrijkt behalve elektrotechnologie en telecommunicatie;
 • het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (Cenelec) behandelt normen voor de elektrotechniek;
 • het Europees Normalisatie-instituut voor de Telecommunicatie (ETSI) stelt normen op voor de telecommunicatie en bepaalde aspecten van radio- en televisiedistributie.

Normen

 • EN 527 (Office furniture - Work tables and desks)
  Kantoormeubelen - Werktafels en bureaus
 • EN 1021 (Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture)
  Meubelen - Bepaling van de ontvlambaarheid van beklede meubelen
 • EN 1022 (Furniture - Seating - Determination of stability)
  Meubelen - Zitmeubelen - Bepaling van de stabiliteit
 • EN 1023 (Screens)
  Scheidingswanden
 • EN 1047 (Secure storage units - Requirements, classification and methods of test for resistance to fire)
  Waardeberging - Eisen en beproevingsmethoden voor de brandwerendheid
 • EN 1143 (Secure storage units - Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary)
  Waardeberging - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden van de weerstand tegen inbraak
 • EN 1300 (Secure storage units - Classification for high security locks according to their resistance to unauthorized opening)
  Waardeberging - Classificatie van hogeveiligheidssloten naar gelang hun weerstand tegen onbevoegd openen
 • EN 1335 (Office furniture - Office work chair)
  Kantoormeubelen - Kantoorstoelen
 • EN 1728 (Furniture - Seating - Test methods for the determination of strength and durability)
  Meubelen - Zitmeubelen - Beproevingsmethoden voor de bepaling van de sterkte en de duurzaamheid
 • EN 1729 (Furniture - Chairs and tables for educational institutions)
  Meubelen - Stoelen en tafels voor onderwijsinstellingen
 • EN 1730 (Furniture - Tables - Test methods for the determination of stability, strength and durability)
  Meubelen - Tafels - Beproevingsmethoden voor de bepaling van de sterkte, de duurzaamheid en de stabiliteit
 • EN 12281 (Printing and business paper - Requirements for copy paper for dry toner imaging processes)
  Papier voor drukwerk en kantoor - Eisen aan kopieerpapier voor kopieerprocessen met droge toner
 • EN 12283 (Printing and business paper - Determination of toner adhesion)
  Papier voor drukwerk en kantoor - Bepaling van de tonerhechting
 • EN 12464 (Light and lighting - Lighting of work places)
  Licht en verlichting - Werkplekverlichting
 • EN 12529 (Castors and wheels - Castors for furniture - Castors for swivel chairs - Requirements)
  Transportwielen - Zwenkwielen voor meubelen - Zwenkwielen voor stoelen - Eisen
 • EN 13501 (Fire classification of construction products and building elements)
  Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen
 • EN 14073 (Office furniture - Storage furniture)
  Kantoormeubelen - Bergmeubelen
 • EN 14074 (Office furniture - Tables and desks and storage furniture - Test methods for the determination of strenght and durability of moving parts)
  Kantoormeubelen - Tafels en bureaus en bergmeubelen - Beproevingsmethoden voor de bepaling van de sterkte en duurzaamheid van bewegende delen
 • EN 14434 (Writing boards for educational institutions - Ergonomic, technical and safety requirements and their test methods)
  Schrijfborden voor onderwijsinstellingen - Ergonomische, technische en veiligheidseisen en hun beproevingsmethoden
 • EN 14450 (Secure storage units - Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary: Secure safe cabinets)
  Waardeberging - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden voor weerstand tegen inbraak - Inbraakwerende kasten
 • EN 14703 (Furniture - Links for non-domestic seating linked together in a row)
  Meubelen - Verbindingen voor niet-huishoudelijke gekoppelde zitmeubelen in een rij - Sterkte en veiligheidseisen en beproevingsmethoden
 • EN 15221 (Facility Management)
  Facility Management
 • EN 15338 (Hardware for furniture - Strength and durability of extension elements and their components)
  Onderdelen voor meubels - Sterkte en duurzaamheid van uitbreidingsonderdelen en hun samenstellingen
 • EN 15372 (Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic tables)
  Meubelen - Sterkte, duurzaamheid en veiligheid - Eisen voor tafels voor niet-huishoudelijk gebruik
 • EN 15659 (Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Light fire storage units)
  Waardeberging - Eisen en beproevingsmethoden voor brandwerendheid - Lichte brandwerende opslageenheden
 • EN 15713 (Secure destruction of confidential material - Code of practice)
  Zekere vernietiging van vertrouwelijk materiaal - Praktijkrichtlijn
 • EN 16121 (Non-domestic storage furniture - Requirements for safety, strength, durability and stability)
  Niet-huishoudelijke opbergmeubelen - Eisen voor veiligheid, sterkte, duurzaamheid en stabiliteit
 • EN 16122 (Domestic and non-domestic storage furniture - Test methods for the determination of strength, durability and stability)
  Niet-huishoudelijke bergmeubelen - Beproevingsmethoden voor de bepaling van sterkte, duurzaamheid en stabiliteit
 • EN 16139 (Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic seating)
  Meubelen - Sterkte, duurzaamheid en veiligheid - Eisen voor stoelen voor niet-huishoudelijk gebruik
 • EN 16955 (Hardware for furniture - Tapered pressure tubes for self-supporting gas springs for the height adjustment of seating - Test methods and requirements for strength and durability)
 • EN 50173 (Information technology - Generic cabling systems)
 • EN 50174 (Information technology - Cabling installation)
  Informatietechnologie - Installatie van bekabeling

EN-IEC normen

 • EN-IEC 60825 (Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements)
  Veiligheid van laserproducten

EN-ISO normen

 • EN-ISO 216 (Writing paper and certain classes of printed matter - Trimmed sizes - A and B series, and indication of machine direction)
  Schrijfpapier en bepaalde soorten drukwerk - Schoongesneden formaten - A- en B-reeksen, en aanduiding van machinerichting
 • EN-ISO 217 (Paper - Untrimmed sizes - Designation and tolerances for primary and supplementary ranges, and indication of machine direction)
  Ongesnede afmetingen - Aanduiding en toleranties voor primaire en aanvullende ranges, en indicatie van machinerichting
 • EN-ISO 536 (Paper and board - Determination of grammage)
  Papier en karton - Bepaling van het basisgewicht
 • EN-ISO 1974 (Paper - Determination of tearing resistance - Elmendorf method)
  Papier - Bepaling van de scheurweerstand (Elmendorf methode)
 • EN-ISO 3098 (Technical product documentation - Lettering)
  Technische productdocumentatie - Schrift
 • EN-ISO 9001 (Quality management systems - Requirements)
  Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen
 • EN-ISO 9706 (Information and documentation - Paper for documents - Requirements for permanence)
  Informatie en documentatie - Papier voor documenten - Eisen aan de weerstand tegen veroudering
 • EN-ISO 11654 (Acoustics - Sound absorbers for use in buildings - Rating of sound absorption)
  Akoestiek - Geluidabsorberende materialen in gebouwen - Eengetal-aanduiding voor de geluidabsorptie
 • EN-ISO 14001 (Environmental management systems - Requirements with guidance for use)
  Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik
 • EN-ISO 12460 (Wood-based panels - Determination of formaldehyde release)
  Houtachtige plaatmaterialen - Bepaling van de formaldehyde-emissie
 • EN-ISO 12947 (Textiles - Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method)
  Textiel - Bepaling van de slijtweerstand van weefsels door de Martindale methode
 • EN-ISO 17624 (Acoustics - Guidelines for noise control in offices and workrooms by means of acoustical screens)
  Akoestiek - Leidraad voor geluidbeheersing in kantoren en werkruimten door akoestische schermen
 • EN-ISO 50001 (Energy management systems - Requirements with guidance for use)
  Energiemanagementsystemen - Eisen met gebruiksrichtlijnen

Vervallen normen

 • EN 120 (Wood based panels - Determination of formaldehyde content - Extraction method called the perforator method)
  Houtachtige plaatmaterialen - Bepaling van het formaldehydegehalte - Extractiemethode genoemd perforatormethode
 • EN 13761 (Office furniture - Visitor chairs)
  Kantoormeubelen - Stoelen voor bezoekers
 • EN 15373 (Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic seating)
  Meubelen - Sterkte, duurzaamheid en veiligheid - Eisen voor zitplaatsen buiten het huishouden