CE

CE-markering De CE-markering is het zichtbare gevolg van een proces dat conformiteitsbeoordeling in brede zin omvat en dat aangeeft dat de fabrikant het product in kwestie conform de harmonisatiewetgeving van de Unie verklaart. De hoofddoelstelling van een conformiteitsbeoordelingsprocedure is aantonen dat producten die in de handel worden gebracht, voldoen aan de in de bepalingen van de relevante wetgeving vastgestelde eisen. De CE-markering is een belangrijke aanwijzing (maar geen bewijs) dat een product voldoet aan de EU-wetgeving en maakt het vrije verkeer van goederen binnen de EER en Turkije mogelijk, ongeacht of zij in de EER (EER: de Europese Unie plus Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland), in Turkije of elders zijn vervaardigd.

Productgroepen

De verplichting om de CE-markering aan te brengen, geldt voor alle producten die bestemd zijn voor de EU-markt en die binnen het toepassingsgebied van wetgeving vallen waarin het aanbrengen ervan is voorgeschreven. De CE-markering moet dus worden aangebracht:

  • op alle nieuwe producten die onder wetgeving vallen waarin de CE-markering is voorgeschreven, ongeacht of zij in de lidstaten of in derde landen zijn vervaardigd;
  • op alle gebruikte en tweedehandsproducten die uit derde landen zijn ingevoerd en die onder wetgeving vallen waarin de CE-markering is voorgeschreven
  • op gewijzigde producten die, in nieuwe staat, onder wetgeving vallen waarin de CE-markering is voorgeschreven en die zodanig zijn gewijzigd dat dit gevolgen zouden kunnen hebben voor de veiligheid of de conformiteit van het product met de toepasselijke harmonisatiewetgeving.

Voor kantoorgerelateerde producten zijn de volgende productgroepen relevant:

ProductgroepRichtlijn(en)
Elektr(on)ische apparatuur
Elektromagnetische compatibiliteit2014/30/EU
Laagspanningsmateriaal2014/35/EU
Radioapparatuur2014/53/EU
Beperking gebruik gevaarlijke stoffen in elektr(on)ische apparatuur2011/65/EU
Ecologisch ontwerp van energiegerelateerde producten2009/125/EG
ProductgroepRichtlijn(en)
Liften2014/33/EU
Machines2006/42/EG
Speelgoed2009/48/EG